PRIVACYVERKLARING DE EVENT FARM B.V.


Lowlands Parking is onderdeel van de Event Farm B.V. De Event Farm is gespecialiseerd in vergunningen, veiligheid en mobiliteit bij evenementen. Het projectteam Lowlands organiseert de inzet van vrijwilligers onder de naam van Lowlands Parking.

De Event Farm biedt vrijwilligers leuk en praktische werkervaring binnen de evenementenbranche. Dit doen de vrijwilligers door het uitvoeren een aantal werkzaamheden op het gebied van de logistiek, anderzijds door direct betrokken te zijn bij het werk achter de schermen van het festival.

Om uitvoering te kunnen geven aan dit project heeft de Event Farm B.V. de website "www.lowlandsparking.nl" in beheer.

Vrijwilligers kunnen gebruik maken van deze website, door zich in te schrijven als medewerker voor Lowlands Parking. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan de Event Farm B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Event Farm B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De gegevens van de vrijwilligers worden door de Event Farm B.V. zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt de Event Farm B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) stelt. De Event Farm B.V. is in de zin van de Avg verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam conform identiteitsbewijs
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto van jezelf
 • Geldigheidsdatum identiteitsbewijs
 • Noodnummer van familie of vrienden
 • Vegetariër ja of nee
 • Bezit van rijbewijs
 • Bezit van EHBO of BHV vaardigheden
 • Kledingmaat

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De Event Farm B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van je emailadres van twee jaar, zodat we je ook voor het volgende jaar kunnen laten weten dat we weer opzoek zijn naar vrijwilliger voor Lowlands. Je overige persoonsgegevens worden één jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Event Farm B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen je gegevens delen met de organisatie van Lowlands; Mojo Concert B.V., de Stichting Verkeersregelaars Nederland en de gemeente Dronten, die jou in dienst neemt als verkeersregelaar. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Event Farm B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Event Farm B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lowlandsparking.nl. De Event Farm B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen in een versleutelde database op de server. Dit betekent dat niemand de gegevens uit de database kan lezen, en je overige gegevens niet te herleiden zijn naar jouw persoon. Alle overige bestanden waarin persoonsgegevens staan zijn voorzien van een wachtwoord.
 • De verwerking en inzage van je persoonsgegevens wordt alleen uitgevoerd door de projecteamleden van Lowlands Parking en de coördinator van Event Farm. Dit zijn voor Lowlands 2024 de personen die onderdeel zijn van de organisatie zoals vermeld op de website. Zij kunnen alleen bij jouw gegevens via een omgeving waarvoor ze moeten inloggen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Event Farm B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Event Farm B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lowlandsparking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Event Farm B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons